ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » توجه مهم
عملیات مدرک

توجه مهم

 متون همراه مباحثات برای استفاده خصوصی شرکت کنندگان در جلسات تهیّه شده بود، و چون برای استفاده عمومی و یا تخصصی نبودند، مشخصات مراجع ذکر نشده اند. در این متون، اشتباهاتی املایی هم مشاهده می شود، و از نظر ترجمه،‌ نیز ممکن است روان یا دقیق نباشند.

 


آیتم‌های مربوط
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2007, July 04). توجه مهم. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/disclaimer-fa. All Rights Reserved.