ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » سخنرانی‌ها » رمضانیّات:‌ علویّات
جهت‌یابی
 
عملیات مدرک

رمضانیّات:‌ علویّات

(فارسی: ۲۹ سخنرانی) شرح کلمات قصار امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه. مجموعه سخنرانیهای سحرگاههای ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ ه.ق.

 

جلسه سخنرانی اسلاید عنوان
توضیحات
۱
audio  PDF  شرح کلمه یازدهم
اوّل رمضان ۱۴۴۱
۲
audio  PDF  شرح کلمه نوزدهم
دوّم رمضان ۱۴۴۱
۳
audio  PDF  شرح کلمه بیست و سوّم
سوّم رمضان ۱۴۴۱
۴
audio  PDF  شرح کلمه دویست و نود و ششم
چهارم رمضان ۱۴۴۱
۵
audio  PDF  شرح کلمه چهارصد و چهل و ششم
پنجم رمضان ۱۴۴۱
۶
audio  PDF  شرح کلمه دویست و پنجاهم
ششم رمضان ۱۴۴۱
۷
audio  PDF  شرح کلمه چهاردهم
هفتم رمضان ۱۴۴۱
۸
audio  PDF  شرح کلمه صد و هشتم
هشتم رمضان ۱۴۴۱
۹
audio  PDF  شرح کلمه دویست و هشتم
نهم رمضان ۱۴۴۱
۱۰
audio  PDF  شرح کلمه دویست و هفدهم
دهم رمضان ۱۴۴۱
۱۱
audio  PDF  شرح کلمه دویست و بیست و دوّم
یازدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۲
audio  PDF  شرح کلمه شانزدهم
دوازدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۳
audio  PDF  شرح کلمه سیصد و پنجاه و سوّم
سیزدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۴
audio  PDF  شرح کلمه دویست و چهل و ششم
چهاردهم رمضان ۱۴۴۱
۱۵
audio  PDF  شرح کلمه چهارصد و دوّم
پانزدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۶
audio  PDF  شرح کلمه سیصد و چهارم
شانزدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۷
audio  PDF  شرح کلمه سیصد و یکم
هفدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۸
audio  PDF  شرح کلمه دویست و هشتاد و دوّم
هجدهم رمضان ۱۴۴۱
۱۹
audio  PDF  شرح کلمه چهل و دوّم
نوزدهم رمضان ۱۴۴۱
۲۰
audio  PDF  شرح کلمه نود و سوّم
بیستم رمضان ۱۴۴۱
۲۱
audio  PDF  شرح کلمه چهل و هشتم
بیستم و یکم رمضان ۱۴۴۱
۲۲
audio  PDF  شرح کلمه صد و سی ام
بیستم و دوّم رمضان ۱۴۴۱
۲۳
audio  PDF  شرح کلمه چهارصد و چهل و چهارم
بیستم و سوّم رمضان ۱۴۴۱
۲۴
audio  PDF  شرح کلمه چهارصد و سی و چهارم
بیستم و چهارم رمضان ۱۴۴۱
۲۵
audio  PDF  شرح کلمه سیصد و پنجاه و چهارم
بیستم و پنجم رمضان ۱۴۴۱
۲۶
audio  PDF  شرح کلمه سیصد و هشتاد و هشتم
بیستم و ششم رمضان ۱۴۴۱
۲۷
audio  PDF  شرح کلمه سیصد و پنجاه و دوّم
بیستم و هفتم رمضان ۱۴۴۱
۲۸
audio  PDF  شرح کلمه چهارصد و نوزدهم
بیستم و هشتم رمضان ۱۴۴۱
۲۹
audio  PDF  شرح کلمه چهارصد و پنجاه و دوّم
بیستم و نهم رمضان ۱۴۴۱

 

Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. maryam. (2020, June 11). رمضانیّات:‌ علویّات. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/lectures-fa/ramadhaniyyat-alawiyyat. All Rights Reserved.