ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » شرح مثنوی » شرح مثنوی - ۲: پادشاه و کنیزک
عملیات مدرک

شرح مثنوی - ۲: پادشاه و کنیزک

(9 جلسه؛ 14.7 ساعت)

  

جلسه تمامی سخنرانی جزوات گزیده ها
1 MP3 1:37 PDF MP3
2 MP3 1:23 PDF MP3
3 MP3 1:40 PDF -
4
MP3 1:31 PDF -
5
MP3 1:38 PDF -
6
MP3 1:39 PDF -
7 MP3 1:31 PDF -
8
MP3 1:46 PDF -
9
MP3 1:51 PDF -
all - PDF -

 

آیتم‌های مربوط
Copyright 2007, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. mehrdad. (2007, June 14). شرح مثنوی - ۲: پادشاه و کنیزک. Retrieved November 29, 2020, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://plone.awwal.org/home/mathnawi-fa/mathnawi-2. All Rights Reserved.