ابزار شخصی
اینجا هستید: خانه » سخنرانی‌ها » ماه رمضان ۱۴۴۴: رمضانیّات
جهت‌یابی
 
عملیات مدرک

ماه رمضان ۱۴۴۴: رمضانیّات

(فارسی: ۵۸ سخنرانی) سلسله برنامه‌های آنلاین در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۴ (۱۴۰۲ شمسی ; 2023)

آرشیو جدول شامل لینک‌های تصویری و برنامه‌های کامل افطار و سحر

 

جلسه برنامه کامل
تصویری
برنامه کامل
 صوتی
زمان پخش عنوان سخنرانی توضیحات
۱
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- علی: بینی و دو چشم هدایت: شرح خطبه ۲۰۱ اوّل رمضان ۱۴۴۴
۲
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
اوّل رمضان ۱۴۴۴
۳
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- علی: بینی و دو چشم هدایت: شرح خطبه ۲۰۱ دوّم رمضان ۱۴۴۴
۴
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
دوّم رمضان ۱۴۴۴
۵
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- علی: بینی و دو چشم هدایت: شرح خطبه ۲۰۱ سوّم رمضان ۱۴۴۴
۶
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
سوّم رمضان ۱۴۴۴
۷
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- علی: بینی و دو چشم هدایت: شرح خطبه ۲۰۱ چهارم رمضان ۱۴۴۴
۸
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
چهارم رمضان ۱۴۴۴
۹
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- نَسَب و حَسَب محمّدی: شرح حکمت ۳۸۹ پنجم رمضان ۱۴۴۴
۱۰
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
پنجم رمضان ۱۴۴۴
۱۱
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- نَسَب و حَسَب محمّدی: شرح حکمت ۳۸۹ ششم رمضان ۱۴۴۴
۱۲
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
ششم رمضان ۱۴۴۴
۱۳
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- نَسَب و حَسَب محمّدی: شرح حکمت ۳۸ هفتم رمضان ۱۴۴۴
۱۴
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
هفتم رمضان ۱۴۴۴
۱۵
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- مهر علوی: شرح حکمت ۳۸ هشتم رمضان ۱۴۴۴
۱۶
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
هشتم رمضان ۱۴۴۴
۱۷
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- مهر علوی: شرح حکمت ۳۸ نهم رمضان ۱۴۴۴
۱۸
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
نهم رمضان ۱۴۴۴
۱۹
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- مهر علوی: شرح حکمت ۳۸ دهم رمضان ۱۴۴۴
۲۰
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
دهم رمضان ۱۴۴۴
۲۱
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- مهر علوی: شرح حکمت ۳۸ یازدهم رمضان ۱۴۴۴
۲۲
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
یازدهم رمضان ۱۴۴۴
۲۳
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- مهر علوی: شرح حکمت ۳۸ دوازدهم رمضان ۱۴۴۴
۲۴
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
دوازدهم رمضان ۱۴۴۴
۲۵
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- مهر علوی: شرح حکمت ۳۸ سیزدهم رمضان ۱۴۴۴
۲۶
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
سیزدهم رمضان ۱۴۴۴
۲۷
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- مهر علوی: شرح حکمت ۳۸ چهاردهم رمضان ۱۴۴۴
۲۸
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
چهاردهم رمضان ۱۴۴۴
۲۹
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- مهر علوی: شرح حکمت ۳۸ پانزدهم رمضان ۱۴۴۴
۳۰
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
پانزدهم رمضان ۱۴۴۴
۳۱
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- مهر علوی: شرح حکمت ۳۸ شانزدهم رمضان ۱۴۴۴
۳۲
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
شانزدهم رمضان ۱۴۴۴
۳۳
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- مهر علوی: شرح حکمت ۳۸ هفدهم رمضان ۱۴۴۴
۳۴
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
هفدهم رمضان ۱۴۴۴
۳۵
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- من الله، لله، و بالله: شرح حکمت ۲۰۴ هجدهم رمضان ۱۴۴۴
۳۶
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
هجدهم رمضان ۱۴۴۴
۳۷
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- رو فنا کُن دیدِ خود در دیدِ دوست!: شرح نامه ۳۱ نوزدهم رمضان ۱۴۴۴
۳۸
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
نوزدهم رمضان ۱۴۴۴
۳۹
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- رو فنا کُن دیدِ خود در دیدِ دوست!: شرح نامه ۳۱ بیستم رمضان ۱۴۴۴
۴۰
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
بیستم رمضان ۱۴۴۴
۴‍۱
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- بِدران قَبای مَهْ را، که زِ نورِ مُصطفایی!: شرح نامه ۳۱ بیست و یکم رمضان ۱۴۴۴
۴۲
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
بیست و یکم رمضان ۱۴۴۴
۴۳
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- بِدران قَبای مَهْ را، که زِ نورِ مُصطفایی!: شرح نامه ۳۱ بیست و دوّم رمضان ۱۴۴۴
۴۴
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
بیست و دوّم رمضان ۱۴۴۴
۴۵
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- بِدران قَبای مَهْ را، که زِ نورِ مُصطفایی!: شرح نامه ۳۱ بیست و سوّم رمضان ۱۴۴۴
۴۶
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
بیست و سوّم رمضان ۱۴۴۴
۴۷
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- بِدران قَبای مَهْ را، که زِ نورِ مُصطفایی!: شرح نامه ۳۱ بیست و چهارم رمضان ۱۴۴۴
۴۸
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
بیست و چهارم رمضان ۱۴۴۴
۴۹
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- بِدران قَبای مَهْ را، که زِ نورِ مُصطفایی!: شرح نامه ۳۱ بیست و پنجم رمضان ۱۴۴۴
۵۰
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
بیست و پنجم رمضان ۱۴۴۴
۵۱
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- بِدران قَبای مَهْ را، که زِ نورِ مُصطفایی!: شرح نامه ۳۱ بیست و ششم رمضان ۱۴۴۴
۵۲
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
بیست و ششم رمضان ۱۴۴۴
۵۳
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- بِدران قَبای مَهْ را، که زِ نورِ مُصطفایی!: شرح نامه ۳۱ بیست و هفتم رمضان ۱۴۴۴
۵۴
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
بیست و هفتم رمضان ۱۴۴۴
۵۵
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- بِدران قَبای مَهْ را، که زِ نورِ مُصطفایی!: شرح نامه ۳۱ بیست و هشتم رمضان ۱۴۴۴
۵۶
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
بیست و هشتم رمضان ۱۴۴۴
۵۷
YouTube    Aparat audio  برنامه سحرگاه
علویّات- بِدران قَبای مَهْ را، که زِ نورِ مُصطفایی!: شرح نامه ۳۱ بیست و نهم رمضان ۱۴۴۴
۵۸
YouTube    Aparat audio  برنامه افطار قرآنیّات- نقشِ هر نغمه که زد راه به جایی دارد
بیست و نهم رمضان ۱۴۴۴

 

Copyright 2023, by the Contributing Authors. Cite/attribute Resource. (2023). ماه رمضان ۱۴۴۴: رمضانیّات. Retrieved March 2023, from Awwal.org: Irfan and Islamic Mysticism Web site: http://awwal.org/home/lectures-fa/ramadhan-1444-fa. All Rights Reserved.